۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۴:۰۴:۴۹

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

فهرست درسهای این ترم

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1401

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 مهندسی فرآیند 1 فیزیک هسته ای کاربردی
2 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته 2 فیزیک راکتور ۱
3 تحلیل سیستم‌های انرژی 3 آزمایشگاه فیزیک راکتور
4 بهینه‌سازی جریان انرژی 4 انتقال حرارت هسته‌ای
5 سیستم‌های انرژی خورشیدی 5 چرخه سوخت هسته‌ای
6 فناوری نیروگاه‌های باد 6 فیزیک بهداشت
7 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان 7 آشکارسازی و دوزیمتری
8 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی 8 آزمایشگاه آشکارسازی
9 انرژی و تغییر اقلیم 9 محاسبات عددی پیشرفته
10 بازیافت انرژی از پسماندها 10 ایمنی هسته‌ای
11 سیاستگذاری انرژی 11 نظریه ترابرد و فرآیندهای تصادفی
12 تحلیل کلان داده در سیستم های انرژی 12 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
13 سمینار کارشناسی ارشد 1 13 مواد هسته‌ای
14 طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
15 آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
16 محاسبات ترابرد پرتوها
17 کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال اول سال تحصیلی 00-99

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 یادگیری تقویتی در سیستم های انرژی 1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
2 سمینار کارشناسی‌ارشد ۱ 2 فیزیک هسته ای 1
3 مهندسی فرآیند 3 فیزیک راکتور ۱
4 برنامه‌ریزی ریاضی پیشرفته 4 آزمایشگاه راکتور
5 تحلیل سیستم‌های انرژی 5 انتقال حرارت هسته‌ای
6 بهینه‌سازی جریان انرژی 6 چرخه سوخت هسته‌ای
7 سیستم‌های انرژی خورشیدی 7 فیزیک بهداشت
8 مدیریت مصرف انرژی در ساختمان 8 کارآموزی دستگاه‌های پرتوپزشکی
9 بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی 9 آشکارسازی و دزیمتری
10 بازیافت انرژی از پسماندها 10 آزمایشگاه آشکارسازی و دوزیمتری
11 سیاستگذاری انرژی 11 ایمنی هسته‌ای
12 پسمانداری هسته‌ای
13 مواد هسته‌ای
14 طراحی و محاسبه دوزدر پرتودرمانی
15 مدیریت سوخت هسته‌ای
16 ایمنی هسته‌ای پیشرفته
17 رادیو شیمی پیشرفته
18 پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
19 آشکارسازی و دوزیمتری پیشرفته
20 محاسبات ترابرد پرتوها

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی 1 آزمایشگاه فیزیک هسته‌ای
2 مدل‌سازی انرژی 2 فیزیک راکتور ۲
3 طراحی مفهومی فرآیند 3 انتقال حرارت هسته‌ای
4 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 4 فناوری نیروگاه‌های هسته‌ای
5 سیستم‌های هوشمند 5 حفاظ‌سازی (شیلدینگ)
6 امنیت انرژی 6 دستگاه‌های پرتوپزشکی
7 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی 7 کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
8 تبدیل انرژی پیشرفته 8 کدهای محاسبات هسته‌ای
9 انرژی و محیط زیست 9 کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته‌ای
10 آینده‌پژوهی در انرژی 10 پسمانداری هسته‌ای
12 مواد هسته‌ای
13 چرخه سوخت هسته ای 2
14 شتاب‌دهنده‌ها و کاربرد آن‌ها
15 مباحث پیشرفته در کاربرد پرتوها

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

ردیف
نام درسردیف
نام درس
1تحلیل سیستم های انرژی1فیزیک بهداشت
2برنامه ریزی ریاضی پیشرفته2کارآموزی دستگاه پرتوپزشکی
3مهندسی فرآیند3محاسبات ترابرد پرتوها
4بازیافت انرژی از پسماند4فیزیک هسته¬ای
5سیستم های انرژی خورشیدی5آزمایشگاه آشکارسازی و دزیمتری
6فناوری انرژی باد6آزمایشگاه فیزیک هسته¬ای
7سیاستگذاری انرژی7ایمنی راکتورهای هسته¬ای
8بهینه سازی سیستم های انرژی الکتریکی8اصول ترموهیدرولیک
9مبانی اقتصاد9آشکارسازی و دزیمتری
10بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی10فیزیک راکتور 1
  11ایمنی هسته¬ای پیشرفته
  12پسمانداری هسته‌ای پیشرفته
  13آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  14مدیریت سوخت
  15چرخه سوخت 1
  16آزمایشگاه فیزیک راکتور
  17رادیوشیمی پیشرفته
  18طراحی و محاسبه دز در پرتودرمانی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ردیف
نام درسردیف
نام درس
1انرژی و محیط زیست1فیزیک راکتور 2
2آینده پژوهی2انتقال حرارت هسته ای
3اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی3فناوری نیروگاه های هسته ای
4تبدیل انرژی پیشرفته4حفاظ سازی
5تحلیل در فضای چند حاملی انرژی5کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپ ها
6تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی6کاربرد روش مونت کارلو در محاسبات هسته ای
7روش های احتمالاتی در مهندسی انرژی7شتابدهنده و کاربرد آن
8سیستم های هوشمند8پسمانداری هسته ای
9قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک9چرخه سوخت هسته¬ای 2
10طراحی مفهومی فرآیند10مباحث ویژه در طراحی تجهیزات فرآیندی
11مدلسازی انرژی11مواد هسته ای
  12دستگاه های پرتوپزشکی
  13آزمایشگاه فیزیک هسته ای
  14آشکارسازی و دزیمتری پیشرفته
  15جداسازی ایزوتوپی

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

فهرست درسهای گروه مهندسی هسته ای

نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

ردیف نام درس ردیف نام درس
1 بازیافت انرژی از پسماندها 1 فیزیک بهداشت
2 مهندسی فرایند 2 آز آشکارسازی و دزیمتری
3 تحلیل سیستم¬های انرژی 3 فیزیک هسته¬ای
4 بهینه¬سازی جریان انرژی 4 آشکارسازی و دزیمتری
5 برنامه¬ریزی ریاضی پیشرفته 5 محاسبات ترابرد پرتوها
6 سیستم¬های انرژی خورشیدی 6 کارآموزی دستگاه¬های پرتوپزشکی
7 فناوری نیروگاه¬های بادی 7 فیزیک راکتور 1
8 سیاستگذاری انرژی 8 کدهای محاسبات هسته-ای
9 مبانی اقتصاد 9 چرخه سوخت هسته¬ای
10 بهینه¬سازی سیستم¬های انرژی الکتریکی 10 اصول ترموهیدرولیک 1
11 طراحی سیستم¬های تولید همزمان 11 آز فیزیک راکتور
12 ایمنی هسته¬ای
13 ایمنی هسته¬ای پیشرفته
14 پسمانداری هسته¬ای پیشرفته
15 رادیو شیمی پیشرفته
16 الکترونیک هسته¬ای
17 طراحی و محاسبه دوز در پرتودرمانی
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021