۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۵۴:۲۴

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

دفتر دانشکده

خانم گلزاری

تلفن و نمابر: 02-66166101-021

پست الکترونیک:
doee_office[at]energy.sharif.edu

دفتر معاونت دانشجویی

خانم گلزاری

تلفن و نمابر: 02-66166101-021

پست الکترونیک:
students_office[at]energy.sharif.edu

دفتر معاونت تحصیلات تکمیلی

خانم بابایی نژاد

تلفن و نمابر: 66166113-021

پست الکترونیک:

دفتر گروه های آموزشی

خانم سپهری راد

تلفن و نمابر: 66166117-021

پست الکترونیک:

ese_group@energy.sharif.ir ، ne_group@energy.sharif.ir

دفتر معاونت پژوهشی

خانم پورمقدسی

تلفن و نمابر: 66166089-021

پست الکترونیک:
research_office[at]energy.sharif.edu

دفتر شبکه و فناوری اطلاعات

خانم درودیان

تلفن و نمابر: 66166121-021

پست الکترونیک:
dorudian[at]energy.sharif.edu
  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu