۰۴, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۳:۲۱

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی مجموعه ای است شامل درسهای نظری و عملی برای تربیت کارشناسان آزموده برای طراحی، توسعه، مدیریت و بهره برداری از سیستمهای استخراج، فرآورش، تبدیل، انتقال، توزیع و مصرف انرژی. طول دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 2 سال (4 نیمسال) است.
 
 
 
1- ساختار دوره
تعداد کل واحدهای آموزشی و پژوهشی 30 واحد به شرح زیر می باشد:
 
ساختار دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
شماره ردیف
نوع  درس
جمع واحدها
1درسهای جبرانی6
2درسهای اصلی12
3درسهای  اختیاری12
5پایان نامه6
  جمع کل (ردیف های 2، 3 ،5)30

 

*علاوه بر واحدهای جدول فوق، دانشجویان آموزش محور موظف به گذراندن درس سمینار یک واحدی هستند، و لازم است برای فراغت از تحصیل در مجموع 31 واحد را بگذرانند.

2–  گرایشها
گرایشهای مصوب رشته مهندسی سیستمهای انرژی عبارتند از :
 

•    سیستمهای انرژی
•     فناوری های انرژی
•     انرژی و محیط زیست

3- فهرست  درسها

1-3- درسهای جبرانی

اگر دانشجویی تعدادی از واحدهای درسی لازم را در دوره کارشناسی نگذرانده باشد موظف است به تشخیص گروه مهندسی سیستمهای انرژی، کمبود واحدهای درسی خود را جبران کند. درس مبانی اقتصاد (44714) برای کلیه دانشجویان و  درس تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (46301) برای دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها مهندسی برق نباشد به عنوان درس جبرانی محسوب می شود. دانشجویان با مدرک کارشناسی مهندسی برق ورودی 1400، درس اصول ترموهیدرولیک را به عنوان درس جبرانی اخذ خواهند کرد.
 

2-3- درسهای اصلی

هر دانشجو موظف است تا پایان دوره آموزشی، همه درسهای جدول زیر را به عنوان درسهای اصلی بگذراند.
 
 درسهای اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی (برای ورودی های سال های 97 و 98)
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
 46310مهندسی فرآیند */طراحی مفهومی فرآیند ** 3
 46311برنامه ریزی ریاضی پیشرفته 3
 46312تحلیل سیستمهای انرژی 3
 46313مدلسازی انرژی 3

 * برای دانشجویان با رشته کارشناسی  مهندسی مکانیک، مهندسی برق و فیزیک

** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی

 
درسهای اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی (برای ورودی های سال 99 به بعد)
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46310مهندسی فرآیند */همبست آب و انرژی **3
46314برنامه ریزی ریاضی پیشرفته3
46312تحلیل سیستمهای انرژی3
46313مدلسازی انرژی3

* برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی برق و فیزیک

** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی و مهندسی مکانیک و مهندسی انرژی

 

3-3- درسهای تخصصی اختیاری

اخذ درس های ستاره دار برای دانشجویان هر گرایش الزامی است. علاوه بر این دانشجویان هر گرایش لازم است حداقل یکی دیگر از درس های اختیاری خود را با تایید استاد راهنما از بین درس های اختیاری گرایش خود اخذ کنند.

 درسهای اختیاری گرایش سیستمهای انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
 46331قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک * 3
 46333بهینه سازی جریان انرژی 3
 46334امنیت انرژی 3
 46360اقتصاد انرژی 3
 46361اقتصاد منابع پایان پذیر انرژی 3
 46371آزمایشگاه ممیزی انرژی 1
 46373کارایی انرژی در تاسیسات حرارتی 3
 46390سیاستگذاری انرژی 3
 46391آینده پژوهی در انرژی 3
46336تحلیل در فضای چند حاملی انرژی3
46335روش های احتمالاتی در سیستم های انرژی3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش سیستمهای انرژی الزامی است.

درسهای اختیاری گرایش فن آوری های انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46340نیروگاه های تولید برق3
46341فناوری های تبدیل و ذخیره سازی انرژی3
46342سیستمهای انرژی خورشیدی3
46343فناوری پیلهای سوختی3
46346فناوری نیروگاه های باد3
46344تبدیل انرژی پیشرفته *3
46345طراحی سیستمهای تولید همزمان3
46350مهندسی فرآورش انرژی های اولیه3
46372مدیریت مصرف انرژی در ساختمان3
46332سیستم های هوشمند**3
46392تحلیل کلان داده در سیستم های انرژی**3
46375بهینه سازی کاربردی در سیستم های انرژی**3
46393یادگیری تقویتی در سیستم های انرژی**3

* گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش فناوری های انرژی الزامی است.

** این درس اختیاری برای دانشجویان همه گرایش هاست.

 درسهای اختیاری گرایش انرژی و محیط زیست
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46380انرژی و محیط زیست * 3
46381کنترل آلودگی های محیط زیست 3
46382مدل سازی و مهندسی محیط زیست 3
46383ارزیابی فنی و اقتصادی محیط زیست 3
46384بازیافت انرژی پسماندها 3
46385تصفیه فاضلاب و انرژی 3
 انرژی و تغییر اقلیم3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش انرژی و محیط زیست الزامی است.

تبصره: دانشجویان کلیه گرایش ها می توانند با نظر استاد راهنما و تصویب گروه یک درس به ارزش 3 واحد در راستای موضوع پروژه از درسهای تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده ها اخذ نمایند.

 4- پایان نامه کارشناسی ارشد

1-4- پروژه

 
دانشجویان موظف اند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمینه پیشنهادی پایان نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی سیستمهای انرژی برسانند. همچنین دانشجویان   می بایستی تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفصیلی پایان نامه خود را به گروه مهندسی سیتمهای انرژی ارائه نمایند. دانشجویان آموزش محور به جای پروژه   می بایستی تا سقف 6 واحد از میان درس های دانشکده، درس های اختیاری خود را اخذ نمایند و یک درس سمینار یک واحدی را با موفقیت بگذرانند.
 پایان نامه کارشناسی ارشد
شماره درسنام درس تعداد واحد
46002پایان نامه کارشناسی ارشد6

 

  • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu