۱۳, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۰۳:۵۸:۵۹

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

اساتید بازنشسته

دکتر مصطفی سهراب پور

استاد فقید

درگذشت: بهمن 1395

Close Menu