۰۶, مهر, ۱۴۰۰ ساعت ۰۷:۳۴:۰۳

EN

فرم ها
ساختار سازمانی دانشکده
شبکه و فناوری اطلاعات
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

اساتید بازنشسته

دکتر مصطفی سهراب پور

استاد فقید

درگذشت: بهمن 1395

Close Menu