۰۴, تیر, ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۱۰:۵۶

EN

form
فرم های آموزشی
modir
ساختار سازمانی دانشکده
tamas
شبکه و فناوری اطلاعات
elmi
فعالیت های دانشجویان و دانش آموختگان

پژوهش

همکاری های پژوهشی

1- با توجه به پیشینه ارتباط و هم پوشی فعالیتهای دانشکده مهندسی انرژی و پژوهشکده علوم و فناوری انرژی ، یک تفاهم نامه همکاری بین این دو نهاد آموزشی و پژوهشی دانشگاه ، با هدف استمرار همکاری ، هم افزایی و ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی امضا شده است .
2- دانشکده مهندسی انرژی  با دانشکده های مهندسی برق،  مهندسی مکانیک ، مهندسی شیمی و  فیزیک همکاری نزدیک دارد .
3- دانشکده مهندسی انرژی با شرکت پتروشیمی خراسان تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی دارد.

4-دانشکده مهندسی انرژی با مرکز ملی یون درمانی ایران تفاهم نامه همکاری علمی، آموزشی، پژوهشی و اجرایی دارد.
5-دانشکده مهندسی انرژی با پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تفاهم نامه همکاری های آموزشی، پژوهشی و توسعه علم و فناوری دارد.

 

آیین نامه ها و رویه ها

فرم های پژوهشی

در دست تهیه

تقویم پژوهشی

در دست تهیه

آزمایشگاه های گروه مهندسی سیستم های انرژی

 • آزمایشگاه سامانه ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر
 • آزمایشگاه ممیزی انرژی*
 • آزمایشگاه هیدروژن و پیل سوختی*
 • آزمایشگاه زیست توده*
 • آزمایشگاه لوله های حرارتی*
 • آزمایشگاه سیستم های خورشیدی*

* این امکانات آزمایشگاهی در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شریف پیش بینی شده است.

آزمایشگاه های گروه مهندسی هسته ای

 • آزمایشگاه فیزیک هسته ای
 • آزمایشگاه آشکار سازی و دوزیمتری
 • آزمایشگاه کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
 • آزمایشگاه الکترونیک
 • آزمایشگاه شبیه ساز راکتور

سامانه پردازش سریع

در دست تهیه

 • آدرس پستی
تهران – خیابان آزادی – خیابان حبیب الهی – خیابان شهید قاسمی – ضلع شمال دانشگاه صنعتی شریف – نبش کوچه شهید تیموری – دانشکده مهندسی انرژی

تلفن 66166101-021     نمابر 66081722-021

Close Menu