همکاری های پژوهشی

 

 

  همکاری ها

 با توجه به پيشينه ارتباط و هم پوشي فعاليتهاي دانشكده مهندسي انرژي و پژوهشكده علوم و فناوري انرژي ، يك تفاهم نامة همکاری بين اين دو نهاد آموزشي و پژوهشي دانشگاه ، با هدف استمرار همكاري ، هم افزايي و ارتقاي كيفيت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي امضا شده است .
دانشكده مهندسي انرژي همچنين ، با دانشكده هاي مهندسي برق،  مهندسي مكانيك ، مهندسي شيمي و  فيزيك همكاري نزديك دارد .