آزمایشگاه ها

امکانات آزمايشگاهی

 
 
امکانات آزمایشگاهی دانشکده مهندسی انرژی به شرح زیر است:
 • آزمايشگاه فيزيک هسته ای
 • آزمايشگاه آشکار سازی و دوزيمتری
 • آزمايشگاه کاربرد پرتوها و رادیوایزوتوپها
 • آزمايشگاه الکترونيک
 • آزمایشگاه پردازش موازی
 • آزمایشگاه شبیه ساز راکتور
 • آزمایشگاه سامانه ترکیبی انرژی های تجدیدپذیر
 • آزمايشگاه مميزي انرژی*
 • آزمايشگاه هيدروژن و پيل سوختی*
 • آزمايشگاه زيست توده*
 • آزمایشگاه لوله های حرارتی*
 • آزمايشگاه سیستم های خورشیدی*

* این امکانات آزمايشگاهی در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی شريف پيش بينی شده است.

همچنين احداث آزمایشگاه پژوهشی برای کاربردهای صنعتی پرتوها در برنامه توسعه دانشکده پيش بينی شده است.