زیر مجموعه ها

  • همکاری های پژوهشی

      همکاری ها

     با توجه به پيشينه ارتباط و هم پوشي فعاليتهاي دانشكده مهندسي انرژي و پژوهشكده علوم و فناوري انرژي ، يك تفاهم نامة همکاری بين اين دو نهاد آموزشي و پژوهشي دانشگاه ، با هدف استمرار همكاري ، هم افزايي و ارتقاي كيفيت فعاليتهاي آموزشي و پژوهشي امضا شده است .
    دانشكده مهندسي انرژي همچنين ، با دانشكده هاي مهندسي برق،  مهندسي مكانيك ، مهندسي شيمي و  فيزيك همكاري نزديك دارد .
  • گزارش ها و مقالات

    در دست تهیه