کارکنان

کارکنان دانشکده

 

  نام نام خانوادگی آدرس پست الکترونیکی
آدرس وبگاه شخصی
ریحانه
اسدی
r_assadi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
فاطمه
بابایی نژاد babaeenejad[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
مرضیه
پورمقدسی
pourmoghadasi[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی
افسانه
دورودیان
dorudian[at]energy.sharif.edu صفحه شخصی