اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده

 

  نام نام خانوادگی مرتبه علمی
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وبگاه شخصی
  محمد
اتوکش دانشیار
outokesh[at]sharif.edu صفحه شخصی
   مهرداد
بروشکی
دانشیار
boroushaki[at]sharif.edu صفحه شخصی
  سیدابوالفضل
حسینی
استادیار
sahosseini[at]sharif.edu  صفحه شخصی
  عباس
رجبی قهنویه
استادیار
rajabi[at]sharif.edu صفحه شخصی
  رامین
روشندل
دانشیار roshandel[at]sharif.edu صفحه شخصی
  یداله سبوحی استاد
saboohi[at]sharif.edu
صفحه شخصی
  سیدحمیدرضا
سلامی
مربی
salami[at]sharif.edu صفحه شخصی
  علی اکبر
صالحی استاد
salehi[at]sharif.edu صفحه شخصی
  محمد
صمدفام استادیار
samadfam[at]sharif.edu
صفحه شخصی
  اکرم
عوامی استادیار
avami[at]sharif.edu صفحه شخصی
  محمدباقر
غفرانی استاد
ghofrani[at]sharif.edu صفحه شخصی
  عباس
ملکی دانشیار
maleki[at]sharif.edu صفحه شخصی
  ناصر
وثوقی استاد
nvosoughi[at]sharif.edu صفحه شخصی