اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده

 

  نام نام خانوادگی مرتبه علمی
آدرس پست الکترونیکی
آدرس وبگاه شخصی
محمد
اتوکش
دانشیار
outokesh[at]sharif.edu صفحه شخصی
  مهرداد
بروشکی
دانشیار
boroushaki[at]sharif.edu صفحه شخصی
سیدابوالفضل
حسینی
استادیار
sahosseini[at]sharif.edu  صفحه شخصی
عباس
رجبی قهنویه
استادیار
rajabi[at]sharif.edu صفحه شخصی
رامین
روشندل
دانشیار roshandel[at]sharif.edu صفحه شخصی
یداله سبوحی استاد
saboohi[at]sharif.edu
صفحه شخصی
سیدحمیدرضا
سلامی
مربی
salami[at]sharif.edu صفحه شخصی
علی اکبر
صالحی استاد
salehi[at]sharif.edu صفحه شخصی
محمد
صمدفام استادیار
samadfam[at]sharif.edu
صفحه شخصی
اکرم
عوامی استادیار
avami[at]sharif.edu صفحه شخصی
محمدباقر
غفرانی استاد
ghofrani[at]sharif.edu صفحه شخصی
خلیل
مشکبار استادیار
moshkbar[at]sharif.edu صفحه شخصی
معین
معینی استادیار
moeini[at]sharif.edu صفحه شخصی
عباس
ملکی دانشیار
maleki[at]sharif.edu صفحه شخصی
ناصر
وثوقی استاد
nvosoughi[at]sharif.edu صفحه شخصی
مصطفی
سهراب پور استاد فقید
- درگذشت بهمن ماه 1395