فهرست دروس ارائه شده گروه مهندسی سیستم های انرژی در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93

فهرست درسهای گروه مهندسی سیستم های انرژی

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

ردیف
نام درس استاد ارائه دهنده
1 طراحی مفهومی فرآیند
خانم دکتر اکرم عوامی
2 انرژی و محیط زیست خانم دکتر اکرم عوامی
3 آینده پژوهی در انرژی
آقای دکتر عباس ملکی
4 امنیت انرژی
آقای دکتر عباس ملکی
5 مدلسازی انرژی
آقای دکتر یداله سبوحی
6 قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک
آقای دکتر عباس رجبی
7 مبانی انرژی باد
آقای دکتر مهرداد بروشکی
9 سیستم های هوشمند
آقای دکتر مهرداد بروشکی
8 تبدیل انرژی پیشرفته
آقای دکتر رامین روشندل
10 تحلیل در فضای چند حاملی انرژی
آقای دکتر علی معینی
11 تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی
آقای دکتر علی معینی
11 آشنایی با صنعت نفت و گاز
آقای دکتر حمید بازارگان