فرمهای دوره کارشناسی ارشد

ثبت نام هر نيمسال

 

 

ثبت نام پروژه

 

 

دفاع از پايان نامه

 

 

تسويه حساب

 

 

ساير فرمها

 

فرمهای دوره دکتری

ثبت نام هر نيمسال

 

 

تعيين استاد راهنما ( نيمسال اول)

 

 

آزمون جامع ( نيمسال سوم)

 

 

پيشنهاد پژوهشي ( نيمسال چهارم)

 

 

رساله ( اخذ در هر نيمسال بعد از درج نمره پيشنهاد پژوهشي)

 

 

تسويه حساب

 

 

ساير فرمها