آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد و دکتری

آیین نامه های آموزشی دانشگاه صنعتی شریف

 

  مقطع موضوع عنوان فرم دریافت فایل
  کارشناسی ارشد آیین نامه آیین نامه های کارشناسی ارشد و دکتری آیین نامه
  کارشناسی ارشد آیین نامه ضوابط و مقررات داخلی دوره کارشناسی ارشد 93
  دکتری آیین نامه آیین نامه برگزاری جلسات دفاع از رساله های دکتری
  دکتری آیین نامه شیوه نامه برگزاری جلسات دفاعیه دکتری