پذیرش

 پذیرش در دانشکده مهندسی انرژی

دانشکده مهندسی انرژی در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد. 

 
  پذیرش دانشجو در رشته مهندسی سیستم های انرژی

گروه مهندسی سیتمهای انرژی در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.

  • پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای انرژی

دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسی سیستمهای انرژی از طريق آزمون سراسری از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي رشته هاي مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و فیزیک انتخاب مي شوند.

  • پذیرش دانشجو در دوره دکتری مهندسی سیستم های انرژی

دانشجويان دکتري مهندسي انرژي از طريق آزمون و مصاحبه از بين فارغ التحصيلان دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي سيستمهاي انرژي و مهندسی مکانیک - تبدیل انرژی انتخاب مي شوند.

   پذیرش دانشجو در رشته مهندسی هسته ای

گروه مهندسی هسته ای در حال حاضر در دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.

  • پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

دانشجويان كارشناسي ارشد مهندسی هسته ای از طريق آزمون سراسری از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي رشته هاي مهندسی مکانیک، مهندسی شیمی، مهندسی برق و فیزیک انتخاب مي شوند.

  • پذیرش دانشجو در دوره دکتری مهندسی انرژی هسته ای

دانشجويان دکتري مهندسي انرژی هسته ای از طريق آزمون و مصاحبه از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد رشته مهندسي هسته ای انتخاب مي شوند.