برنامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی

برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی


 
برنامه آموزشي كارشناسي ارشد مهندسي سيستمهاي انرژي مجموعه اي است شامل درسهای نظري و عملي برای تربيت کارشناسان آزموده براي طراحي، توسعه، مديريت و بهره برداري از سيستمهاي استخراج، فرآورش، تبديل، انتقال، توزيع و مصرف انرژي. طول دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته 2 سال (4 نيمسال) است.
 
1- ساختار دوره
تعداد کل واحدهاي آموزشی و پژوهشی 32 واحد به شرح زیر می باشد:
 
 
ساختار دوره کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
شماره ردیف
نوع  درس
جمع واحدها
1 درسهای جبرانی
6
2 درسهای اصلی
12
3 درسهای  اختیاری
12
4 سمینار
2
5 پایان نامه
6
  جمع کل (ردیف های 2، 3، 4 ،5)
32

  

2-  گرایشها
گرایشهای مصوب رشته مهندسی سیستمهای انرژی عبارتند از :

•    سیستمهای انرژی
•     فناوری های انرژی
•     انرژی و محیط زیست

3- فهرست  درسها
 
1-3- درسهای جبرانی
اگر دانشجويي تعدادي از واحدهاي درسي لازم را در دوره کارشناسي نگذرانده باشد موظف است به تشخيص گروه مهندسی سیستمهای انرژی، کمبود واحدهاي درسي خود را جبران کند. درس مباني اقتصاد (46300) برای کلیه دانشجویان و  درس تحلیل سیستمهای انرژی الکتریکی (46301) برای دانشجویانی که رشته کارشناسی آنها مهندسی برق نباشد به عنوان درس جبرانی محسوب می شود. 
 
2-3- درسهای اصلي
هر دانشجو موظف است تا پايان دوره آموزشي، همه درسهای جدول زیر را به عنوان درسهای اصلی بگذراند.
  
 
 درسهای اصلی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
 46310 مهندسي فرآيند*/طراحی مفهومی فرآیند**  3
 46311 برنامه ریزی ریاضی پیشرفته
 3
 46312 تحلیل سیستمهای انرژی
 3
 46313 مدلسازی انرژی
 3

 * برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی مکانیک، مهندسی برق و فیزیک

** برای دانشجویان با رشته کارشناسی مهندسی شیمی

 

3-3- درسهای تخصصی اختیاری

هر دانشجو باید با توجه به زمینه پروژه پژوهشی و نظر استاد راهنما، مابقی درسهای خود را تا سقف 24 واحد از دروس مندرج در جدول مربوط به گرایش خود انتخاب نماید.

 

 درسهای اختیاری گرایش سيستمهاي انرژي
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
 46330 اقتصاد سنجي
 3
 46331 قابليت اطمينان و تحليل ريسک*  3
 46333 بهینه سازی جریان انرژی
 3
 46334 امنیت انرژی  3
 46360 اقتصاد انرژي  3
 46361 اقتصاد منابع پايان پذير انرژی  3
 46370 فناوری پینچ و اگزرژی
 3
 46371 آزمايشگاه مميزي انرژی  1
 46372 مديريت مصرف انرژي در ساختمان  3
 46373 کارايي انرژي در تاسيسات حرارتي  3
 46390 سیاستگذاری انرژی
 3
 46391 آینده پژوهی در انرژی
 3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش سیستمهای انرژی الزامی است.

 درسهای اختیاری گرایش فن آوری های انرژی
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46340 نيروگاه هاي تولید برق
 3
46341
فناوری های تبدیل و ذخیره سازی انرژی  3
46342
سيستمهاي انرژي خورشيدي  3
46343 فناوري پيلهاي سوختي  3
46346 فناوری نيروگاه هاي باد  3
46344 تبدیل انرژی پیشرفته*   3
46345 طراحي سيستمهاي توليد همزمان  3
46347 فناوري هاي توليد و ذخیره سازی هيدروژن  3
46348 فناوری انرژی های تجدیدپذير  3
46350 مهندسي فرآورش انرژي هاي اوليه  3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش فناوری های انرژی الزامی است.

 درسهای اختیاری گرایش انرژی و محیط زیست
شماره درس
نام درس
تعداد واحد
46380
انرژي و محيط زيست*  3
46381
کنترل آلودگي هاي محيط زيست  3
46382
مدل سازي و مهندسي محيط زيست  3
46383
ارزيابي فني و اقتصادي محيط زيست  3
46384
مهندسي و بازیافت انرژی پسماندها  3
46385
تصفيه فاضلاب و انرژي  3

  * گذراندن این درس برای دانشجویان گرایش انرژی و محیط زیست الزامی است.

 

تبصره: دانشجویان کلیه گرایش ها می توانند با نظر استاد راهنما و تصویب گروه یک درس به ارزش 3 واحد در راستای موضوع پروژه از درسهای تحصیلات تکمیلی سایر دانشکده ها اخذ نمایند. 

 

 4- سمینار و پایان نامه کارشناسی ارشد

1-4- سمینار

کليه دانشجویان باید در نیمسال دوم ورود به دوره کارشناسی ارشد برای درس سمینار به ارزش 2 واحد ثبت نام نمایند.

2-4- پروژه

دانشجویان موظف اند تا پایان نیمسال اول، استاد راهنما و زمينه پيشنهادی پايان نامه خود را انتخاب و به تصویب گروه مهندسی سيستمهای انرژی برسانند. همچنین دانشجویان   می بایستی تا قبل از پایان نیمسال دوم تحصیلی، پیشنهاد پروژه تفضیلی پایان نامه خود را به گروه مهندسی سیتمهای انرژی ارائه نمایند. دانشجویان آموزش محور به جای پروژه   می بایستی تا سقف 6 واحد از میان درس های دانشکده، درس های اختیاری خود را اخذ نمایند.

 

 سمینار و پایان نامه کارشناسی ارشد
شماره درس نام درس تعداد واحد
46003 سمینار 2
46002 پایان نامه کارشناسی ارشد 6