رشته های تحصیلی

دانشكده مهندسی انرژی در حال حاضر برگزار کننده رشته های زير در مقطع تحصيلات تکميلی است : 

 

 • کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، در چهار گرايش:
 1. مهندسی راکتور
 2. چرخه سوخت هسته ای
 3. كاربردپرتوها و راديوايزوتوپها
 4. مهندسی پرتوپزشکی
 • کارشناسی ارشد مهندسی سيستمهاي انرژی، در سه گرایش:
 1. سیستمهای انرژی
 2. فناوريهای انرژی
 3. انرژی و محيط زيست
 • دکترای مهندسی انرژی هسته ای
 • دکترای مهندسی سيستمهاي انرژي