• رشته های تحصیلی

  دانشكده مهندسی انرژی در حال حاضر برگزار کننده رشته های زير در مقطع تحصيلات تکميلی است : 

   

  1- کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای، در چهار گرايش:
  • مهندسی راکتور
  • چرخه سوخت هسته ای
  • كاربردپرتوها و راديوايزوتوپها
  • مهندسی پرتوپزشکی
  2- کارشناسی ارشد مهندسی سيستمهاي انرژی، در سه گرایش:
  • سیستمهای انرژی
  • فناوريهای انرژی
  • انرژی و محيط زيست
  3- دکترای مهندسی انرژی هسته ای
  4- دکترای مهندسی سيستمهاي انرژي
 • برنامه های آموزشی
  1. برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای
  2. برنامه آموزشی دکتری مهندسی انرژی هسته ای
  3. برنامه آموزشی کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های انرژی
  4. برنامه آموزشی دکتری مهندسی سیستم های انرژی
 • پذیرش

   دانشکده مهندسی انرژی درحال حاضر دردو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری از میان دانشجویان مستعد و علاقه مند دانشجو می پذیرد.

 • آیین نامه ها و رویه ها
  1. آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
  2. آیین نامه آموزشی دوره دکتری
 • فرم های دانشجویی
  1. فرمهای دوره کارشناسی ارشد
  2. فرمهای دوره دکتری
  3. فرمهای مشترک
 • تقویم آموزشی

  .
   

   

 • اطلاعیه های آموزشی

  .
   

   

 • درسهای این ترم

  .