چشم انداز دانشکده

 

 

  • ايجاد يک قطب کيفی آموزشی ، پژوهشی و خدماتی در سطح کشور و منطقه در زمينه های مختلف مهندسی انرژی
  • توسعه و به کارگيری دانش مهندسی انرژی در ارتقای بخش انرژي کشور ، گسترش كاربرد منطقي انرژی و استفاده بهينه از منابع خداداد انرژی در جهت توسعه پايدار كشور و منطقه
  • مشارکت موثر در تلاش ملی ، منطقه ای و بين المللی برای توسعه فناوريهای پاک در توليد ، انتقال و مصرف انرژی  درجهت حفاظت از زيست بوم کشور ، منطقه و جهان