ماموریت

 

 

  • تربيت نيروی انساني متخصص کيفی با دانش ومهارت بالا در زمينه هاي تخصصی مهندسی انرژی ، به منظور تامين نياز کشور
  • تربيت كادر هيات علمي و پژوهشگران  مورد نياز كشور در زمينه هاي تخصصی مهندسی انرژی
  • گسترش مرزهاي دانش و توسعه رشته هاي جديد مورد نياز در زمينه مهندسي انرژي
  • برگزاري دوره های آموزشی تخصصی ، براي ارتقای دانش و مهارت كارشناسان دستگاههای اجرايی و صنعت 
  •  سازماندهی و انجام پژوهشهاي بنيادی ، كاربردي و توسعه ای مورد نياز بخش انرژی كشور
  • انجام مطالعات وپژوهشهای لازم برای تصميم سازي و سياستگذاري و نشر اطلاعات علمی در زمينه علوم وفنآوری انرژی
  • برقراری ارتباطات و  همكاريهاي علمي و فني بين المللی و منطقه اي با مراكز علمي مشابه در كشورهاي پيشرفته ، كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي اسلامي ، در زمينه هاي فعاليت دانشكده