تاریخچه

طرح ايجاد دانشکده مهندسی انرژی، با هدف كلي نهادينه کردن و سازماندهی موثر فعاليتهای دانشگاه صنعتی شريف در زمينه هاي مهندسي سيستمهاي انرژی و مهندسي هسته ای، در مهر1383 ازطرف تعدادي از اعضای هيات علمی گروه های یادشده پيشنهاد شد و پس از تصويب در شوراي تحصيلات تكميلی و شوراي دانشگاه ( آبان1383)، در تاريخ 1384/10/5 در شورای گسترش آموزش عالی مورد تصويب قطعي قرار گرفت. تشكيلات دانشكده نيز در تاريخ 1384/11/25 در هيات امنای دانشگاه تصويب و در تاريخ 1385/3/13 ابلاغ شده است.

اطلاعات اضافی